top of page
mintleaf.png
mintleaf.png
mintleaf.png
mintleaf.png
mintleaf.png
mintleaf.png
mintleaf.png
mintleaf.png
SATICI: Vahaa Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.
SATICI Mersis No: 922115427500001
SATICI’nın Adresi: Dudullu OSB Mah. DES 2. Cadde No:8/13, Ümraniye/İstanbul
SATICI’nın Telefonu: +90 533 599 24 44
SATICI E-Posta Adresi : info@vahaa.co 
ALICI: VAHAA ürünlerini çevrimiçi kanallardan satın alan kullanıcıları ifade eder. 
SATICI ve ALICI ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır. 

MADDE 1 | SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI 

1.1.         İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

1.2.         İşbu Sözleşme’nin konusunu; ALICI’nın, SATICI’ya (“VAHAA”) ait www.vahaa.co alan adlı web sitesinden veya VAHAA uygulamasından (“Çevrimiçi Platform”), SATICI’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. 

MADDE 2| MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

2.1.         Sözleşme ALICI tarafından Çevrimiçi Platform’dan sipariş verilmesiyle yürürlüğe girer ve ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin, ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, ALICI’nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. 

MADDE 3 | TESLİMAT VE İPTAL KOŞULLARI

3.1.     Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin  imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş                          edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

3.2.      Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme bank kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.3.       Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

3.4.    Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

3.5.       ALICI, Sözleşme konusu malları teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malları kargo şirketinden teslim almayacaktır.

3.6.    Teslim alınan malların hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra malları özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkının kullanılacaksa malların kullanılmaması gerekmekte ve mallar ile birlikte fatura da iade edilmelidir. 

MADDE 4 | ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

 

4.1.      ALICI, Çevrimiçi Platform’da yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2.      ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.

 

4.3.      ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Sipariş Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 

4.4.     Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

 

4.5.      ALICI sipariş aşamasının tamamlanması için, Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, SATICI’nın Türkiye İş Bankası’nda bulunan TR82 0006 4000 0011 1400 9625 49 IBAN numaralı Türk Lirası hesabına, sipariş verdiği mal ve hizmetlere ilişkin toplam bedeli gönderecek veya Çevrimiçi Platfrom üzerinden kredi kartı ile ödemeyi gerçekleştirecektir. Çevrimiçi Platform üzerinden yapılacak ödemelerde sipariş sonunda kredi kartından ilgili tutar çekilecektir. 

 

MADDE 5 | SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

5.1.    SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

 

5.2.     SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

5.3.      Sözleşme konusu malların toplam garanti süresi teslimat tarihini müteakip 1 (bir) yıldır. ALICI 1 (bir) yıllık garanti süresi içerisinde meydana gelecek herhangi bir bozulma veya beklenmeyen değişiklik halinde ilgili malın tamir edilmesini veya bedelsiz şekilde değiştirilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

5.4.     Ancak SATICI, malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

MADDE 6 | CAYMA HAKKI

 

6.1.      ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

6.2.      ALICI, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.  

 

6.3.      ALICI iade edeceği malı SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı, SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

 

6.4.      ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın SATICI’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), ALICI’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI’ya yaptığı tüm ödemeler ALICI’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 

MADDE 7 | CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

7.1.      Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek|içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

 

7.2.      Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır. 

MADDE 8 | UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

8.1.      Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat SATICI’ya aittir. Bununla birlikte ALICI, satın aldığı mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini SATICI’ya doğrudan iletecektir. 

 

8.2.      Şikayetin VAHAA’ya iletilmesi halinde VAHAA sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm makul desteği sağlayacaktır.

8.3.      İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 9 | MAL/HİZMETİN FİYATI

 

9.1.      Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 10 | TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

10.1.      ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

MADDE 11 | BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

11.1.      İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda yer alan ALICI ve SATICI’ya ait elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.  

 

11.2.      ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın ve VAHAA resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 12 | YÜRÜRLÜK

 

12.1.      Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından siparişin verildiği tarihte, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

mintleaf.png
mintleaf.png

VAHAA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

bottom of page