top of page

Veri Gizliliği Bildirimi

 

 

GİRİŞ

Maslak Mah. Aos 55. Sk. 42 Maslak A Blok Sitesi No: 2 İç Kapı No: 9 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim VAHAA Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki yasal düzenlemelere, kurumsal kodlarına, iş ahlakına ve etik kurallara bağlı bir kuruluştur. Bu metinde geçen “VAHAA” (“biz” veya “bizi/bize” veya “bizim”) ifadesi VAHAA ve şirketin çözüm ortakları ile sözleşmesel yükümlülüklerini ifa ederken birlikte hareket ettiği şirketlerin tümünü birlikte ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

 

VAHAA, Vahaa uygulamasını kullanmanız, uygulama üzerinden yönetilebilen cihazı satın almanız sizinle sözleşmesel bir ilişki içerisindedir. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (bundan böyle hepsi birlikte “Türk Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, Vahaa uygulamasını kullanmanız, uygulama üzerinden yönetilebilen cihazı satın almanız sebebiyle aramızdaki sözleşmenin ifası sırasında müşteri sıfatıyla bizimle iletişim kuran gerçek kişilere (“Bireyler”) ait kişisel veriler Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca işlenmeli ve korunmalıdır. 

VAHAA olarak, Bireylere ilişkin tüm kişisel verileri Türk Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olarak işlemeyi, bu verilerin güvenliğini sağlamayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Bireylerin, kişisel verilerini, aramızdaki sözleşmenin yürütümü ve müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla nasıl işleyeceğimizi anlayabilmeleri için bu veri gizliliği bildirimini, kendileriyle paylaşıyor ve bize ait çevrimiçi platformlarda yayımlıyoruz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YASAL OLARAK İŞLENMESİ

Bireylerin kişisel verileri, hem VAHAA ile aralarındaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) sebebiyle, hem de VAHAA’nın meşru menfaatleri (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda işlenir. Buradaki sözleşmenin ifası için gerekli olma ve meşru menfaat hallerini daha iyi izah etmek gerekirse, VAHAA’nın taraf olduğu sözleşmenin performansını idare etmesi, müşterilerinin satın aldığı cihazların ve Vahaa uygulamasının taahhüt edildiği şekilde çalışmasının sağlanması VAHAA’nın meşru menfaatidir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI 

Kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işliyoruz: 

  1. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

  2. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

  3. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

  5. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

  6. Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  7. Müşteri İlişkileri Yönetimi,

  8. Lojistik Faaliyetlerin Planlanması. 

 

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

Yukarıdaki amaçlar için Bireylerin adı, soyadı, unvanı, e-posta adresi, ikametgah adresi, T.C. kimlik numarası, kredi/banka kartı ve/veya banka hesap bilgileri, elektronik imzası ve telefon numarasından oluşan genel nitelikli kişisel verilerini toplamaktayız. 

KİŞİSEL VERİ KAYNAKLARI

Yukarı belirtilen kişisel verileri, VAHAA ile sözleşmeye taraf olan Bireylerden, bir mal veya hizmet satın almaları ya da uygulamayı veya web sitelerimizi ziyaret etmeleri sırasında toplarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARILIYOR ?

Aramızdaki sözleşmesel ilişkinin yönetimiyle ilgili olarak herhangi bir zamanda kişisel verileri, bir hizmet ve gizlilik sözleşmesi ile hizmet aldığımız ve bizim adımıza veri işleyen bir hizmet sağlayıcımız ile paylaşabiliriz. Topladığımız kişisel verileri, veri işleyenlerimiz haricindeki üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. 

Bireylerin kişisel verileri; VAHAA’nın faaliyetlerini etkin biçimde yürütmek için kullandığı yerel ve global, finans, sözleşme ve müşteri yönetimi ile veri depolamaya yönelik veri işleme sistemlerinde, güvenli bir şekilde korunarak işlenmekte ve saklanmaktadır. VAHAA olarak, kişisel verisi işlenen tüm Bireylerden, Türk Veri Koruma Mevzuatına uygun şekilde, eğer gerekli ise, verilerinin VAHAA’ya ait yurt içi ve yurtdışında bulunan veri kayıt sistemleri üzerinde işlenilmesi için açık rızalarını alıyor, ve her durumda VAHAA sistemleri kullanılarak yapılacak her türlü veri işleme faaliyeti için Bireylerin, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde aydınlatılmasını sağlıyoruz. Siz değerli müşterilerimizin aydınlatılmasını da işbu aydınlatma vesilesiyle sağlıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ

Bireylerin kişisel verilerini, VAHAA aralarındaki sözleşme yürürlükte olduğu sürece işliyor ve muhafaza ediyoruz. Ayrıca VAHAA ile Bireyler arasındaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren, Bireylere ait kişisel verileri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirlenen zamanaşımı sürelerine uygun şekilde, kendi meşru menfaatlerimiz (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda 10 (on) sene saklamaya devam ediyoruz. Ancak sözleşmenin sona ermesinden sonraki 10 (on) senelik saklama süresi içerisinde kişisel verileri, yetkilendirme kısıtı uygulayarak, yalnızca belirli kişilerin erişebileceği şekilde muhafaza ediyoruz.    

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENDE TUTULMASI

Bireylerin kişisel verilerinin güvende tutulması bizim önceliğimizdir. Kişisel veriler, tarafımızdan veya dikkatle seçilmiş, bir hizmet ve gizlilik sözleşmesiyle bize veri işleyen sıfatıyla hizmet veren hizmet sağlayıcılarımız tarafından güvenli bir şekilde saklanır.  Kişisel verilerin, kaybı ve istismarının yanı sıra, yetkisiz erişim veya ifşaya karşı güvende tutmak için oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlarız. Güvenlik anlamında aldığımız teknik ve idari tedbirlerin, Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca alınması gerektiği belirtilen tedbirleri karşılamasına özen gösteririz. 

 

BİREYLERİN VERİ KORUMA HAKLARI

Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca Bireyler, herhangi bir zamanda VAHAA’ya başvurarak kendileriyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

HERHANGİ BİR SORUNUZ OLMASI DURUMUNDA

Verileri işleme şeklimizden memnun değilseniz, veya anlamadığınız bir konuda bilgi almak ya da soru sormak istiyorsanız, herhangi bir zamanda Veri Koruma Görevlisiyle irtibata geçebilirsiniz. 

E-posta: info@vahaa.co

Bireylerin, yukarıda belirtilen adresler ve telefon üzerinden bize başvuru yaptıktan sonra Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülen süre ve şekilde bir yanıt alamamaları halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakları bulunmaktadır. 

bottom of page